sbobetความฉลาดที่เราควรมี

sbobetความฉลาดที่เราควรมี

sbobetความฉลาดที่เราควรมี

ความฉลาดโดยทั่วไปแล้วคนเราอาจแบ่งความสามารถของบุคคลออกเป็นสองด้านใหญ่ๆนั่นคือ ความสามารถทางความคิดและความสามารถทางอารมณ์ครับ อย่างแรกความสมารถทางความคิดนั้นคือ ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์บอล sbobet ทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดและแยกแยะ สร้างความคิดรวบยอดและจดจำข้อมูลต่างๆของทีมแต่ละทีม ความสามารถด้านนี้มีเครื่องมือวัดออกมาเป็นค่าตัวเลขที่เรียกว่า ค่าintelligence quotient ใครมีIQที่สูงถือว่าฉลาดมากครับ ใครมีIQที่ต่ำถือว่าฉลาดน้อยครับ มันก็เป็นค่าที่มนุษย์เราต่างก็ตีความกันมาตั้งแต่รู้ อย่างสองความสามารถทางอารมณ์นั้นคือความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง ในจัดการกับอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดีรู้จักมองโลกในแง่ดี และปรับตัวกับปัญหาตลอดจนความเครียดต่างๆได้ดีอีกด้วย มีนัก online sbobet ที่พยายามสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านนี้ แต่เนื่องจากความสามารถทางอารมณ์ของคนเราแต่ละคนมีความสลับซับซ้อนมากครับ ในปัจจุบันจึงยังไม่มีแบบทดสอบใดที่วัดได้อย่างแท้จริงได้ครับ อย่างไรก็ตามนั้นผู้คนก็เรียกคำว่าEQ ติดปากกัน ใช้แทนคำความฉลาดทางอารมณ์นั่นเองครับ ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้พบว่าแค่ไอคิวและอีคิว ยังไม่เพียงพอสำหรับคนทั่วไป แต่คนเราควรมีห้าคิว 1.ฉลาดทางสติปัญญาความรู้ข้อมูลวิชาการและวิเคราะห์ครับ  2.ฉลาดทางอารมณ์คือการรู้ภาวะอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น 3.ความฉลาดทางจริยธรรม คุณธรรมครับ 4.ความสามารถในการแก้ปัญหาและวิกฤต 5.ทักษะทางสังคมคือความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะสามารถทำให้เราผ่านความกังวลในที่จะเล่นพนันหรือทำอะไรก็ตามครับ